Trace Your Product

TraceThai News

เชิญผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ จ.สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานอบรมระบบ TraceThai.com 9 - 11 พ.ค. 65
ลงทะเบียนวันนี้ ที่ bit.ly/3oVU9hA
ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

เชิญผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ ภาคเหนือ ร่วมงานอบรมระบบ TraceThai.com 20 - 27 พ.ค. 65
ลงทะเบียนวันนี้ ที่ bit.ly/3oVU9hA
ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

คลิปเปิดงานสัมมนา 8 ตุลาคม 2563

"นำเสนอผลการศึกษาและแนวทางการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์"
ณ โรงแรมแลนด์มาร์ก กรุงเทพ

คลิปเปิดงานสัมมนา 9 มิถุนายน 2563

"การประยุกต์ใช้บล็อกเชนในการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์"
ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก

ความร่วมมือ สนค. และ ธ.ก.ส.

ร่วมกันสนับสนุนการใช้งานบล็อกเชน ในการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ข่าว)
https://www.commercenewsagency.com/...

Documents