ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าได้ทันที

ข่าวสาร TraceThai

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์

ระบบตรวจสอบย้อนกลับเกษตรอินทรีย์
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00–12.15 น.
ณ ห้องสุขุมวิท 1-3 ชั้น 3 โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
ลงทะเบียน facebook.com/tracethai

ลงพื้นที่ เก็บข้อมูล

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน

เยี่ยมชมแปลงนาออร์แกนิค

สุพรรณบุรี/กาญจนบุรี

เยี่ยมชมโรงสีและกระบวนการผลิต

ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด